Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Analizy i opracowania

URZĄD \ Analizy i opracowania
2016-01-07

BAROMETR ZAWODÓW W 2016R. W POWIECIE ŻYWIECKIM

Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii. W tych krajach badanie jest prowadzone cyklicznie we wszystkich regionach. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2015 r. „Barometr zawodów” został wdrożony we wszystkich 16 województwach w Polsce.

BAROMETR ZAWODÓW:

1. jest badaniem jakościowym, w którym prognozuje się zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach w nadchodzącym roku;

2. jest badaniem prognostycznym, zatem może być wykorzystany do planowania szkoleń, pomaga podejmować decyzje osobom poszukującym pracy, służy promowaniu mobilności zawodowej;

3. jest narzędziem, które pozwala usystematyzować wartościową wiedzę na temat zapotrzebowania na zawody posiadaną przez pracowników powiatowych urzędów pracy;

4.dostarcza informacji uzupełniających wiedzę pozyskaną w ramach „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”.

Barometr jest efektem prac panelu ekspertów rynku pracy. W toku dyskusji uczestnicy panelu podejmowali decyzje, do której z trzech kategorii (niedobór, nadmiar, równowaga) przypisać dany zawód.