Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

URZĄD

URZĄD
2014-12-08

Projekt "Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości"

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”. Projekt skierowany jest do byłych pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych po dniu 31.12.2012r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z przyczyn niedotyczących pracowników oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne.

 Projekt zakłada kompleksowe wsparcie – uczestnik będzie mógł skorzystać z:

  • Wsparcia doradczo-zawodowego oraz psychologicznego (wszyscy uczestnicy)

  • Studiów podyplomowych (50 uczestników)

  • Szkoleń zawodowych (200 uczestników)

  • Subsydiowanego zatrudnienia (150 uczestników).

Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych jest bezpłatny. Wojewódzki Urząd Pracy oferuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia bądź miejsce zajęć w ramach studiów podyplomowych. W przypadku studiów podyplomowych odbywanych miejscach w większej odległości od miejsca zamieszkania – zwracane będą również koszty noclegu. Szkolenia zostaną indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników projektu oraz profilu zawodowego danego uczestnika biorącego w nim udział.


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie

Al. Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa

tel. 034/ 363-89-89 wew. 279

e-mail: krzepka@wup-katowice.pl lub eklosinska@wup-katowice.pl