Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2014-03-06

Projekt pn. "Startuj SPNT II"

Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny realizuje projekt dla osób z terenu województwa śląskiego, należących do jednej z poniższych grup:

 

  1. osób zwolnionych tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

  2. osób przewidzianych do zwolnienia tj. osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

  3. osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

 

W projekcie założono udział 24 osób, dla których przewidziano następujące formy wsparcia:

- wsparcie szkoleniowo – doradcze i poradnictwo psychologiczne (w tym zwrot kosztów dojazdu),

- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 40 000,00 zł na osobę,

- wsparcie pomostowe podstawowe wypłacane przez 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w wysokości 1 680,00 zł/miesiąc/osobę, połączone z doradztwem biznesowym.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów będą przyjmowane w terminie 14.03.2014r. – 21.03.2014r. w Biurze projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo – Technologicznym.

 

Szczegółowe informacje dostępne na:

stronie internetowej http://www.spnt.sosnowiec.pl/startujII

lub w biurze projektu:

 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,
41-208 Sosnowiec
e-mail:
startuj2@arl.org.pl
tel. 32 778 91 04, 778 91 05
fax 32 778 91 09

 

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.