Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2014-07-11

Projekt pn. "Trener Pracy Moją Szansą"

Szanowni Państwo!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie:

„Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.” 

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2016.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresaci:

Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Oferujemy:

• indywidualne wsparcie przez trenera pracy

• indywidualne wsparcie psychologiczne

• indywidualne wsparcie przez doradcę zawodowego

• warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na   rynku pracy

• kursy i szkolenia zawodowe

• spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi

• stworzenie i emisja serii programów w telewizji regionalnej dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go:

- mailem (skan z podpisem uczestnika) na adres k.lech@ocwip.pl, m.bastrzyk@ocwip.pl bądź m.szul.fryda@ocwip.pl

lub 

- pocztą tradycyjną na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

lub 

- osobiście do biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (adres jak wyżej) 

lub 

- faksem pod numer (77) 441 50 25 wew. 103. 

Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Rekrutacja trwa do 30 września 2014 roku!!

Udział w projekcie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy:

- Krzysztof Lech – tel. 731 705 806, e-mail: k.lech@ocwip.pl

- Małgorzata Bastrzyk –  tel. 731 705 781, e-mail: m.bastrzyk@ocwip.pl

- Magdalena Szul-Fryda – tel. 731 705 809,  e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl

Załączniki: