Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2015-01-08

Program " Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Uprzejmie informujemy, że ruszył Program „ Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”, w ramach którego można otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczkę na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych. Program przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu oferowane są:

1.  Niskoprocentowe pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.:

  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu    zawodowego,

  • zarejestrowanych bezrobotnych,

  • studentów ostatniego roku studiów wyższych;

2. Niskoprocentowe pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, w maksymalnej kwocie do
6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

3. Bezpłatne usługi szkoleniowe i doradcze dla pożyczkobiorców korzystających
z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, prowadzenia księgowości).

Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (aktualnie - 0,56% w skali roku) oraz długi okres spłaty - do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.

Program ma charakter ogólnopolski i realizowany będzie na terenie całego kraju.

 

Dla wnioskodawców z województwa śląskiego Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił następujących pośredników finansowych:

 

1. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspieranie Inicjatyw Lokalnych

tel. 77/ 423 28 93 lub 77/ 423 28 93

www.fundacja.opole.pl

 

2. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

tel. 17/ 788 18 67

www.marr.com.pl

 

3. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

tel. 17/ 862 11 66

www.pfpk.com

 

Bliższe informacje na temat zasad finansowania i prowadzenia naborów wniosków dostępne są na ww. stronach internetowych i pod ww. nr telefonów.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl