Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2015-02-25

Projekt pn. Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje projektPracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”

Projekt skierowany jest do zarówno osób bezrobotnych jak i pracujących, wywodzących się z instytucji sektora oświaty i spełniających następujące warunki:

1. zamieszkujących teren województwa śląskiego oraz

2. osób zwolnionych (po 31.12.2012r.) lub osób przewidzianych do zwolnienia
lub zagrożonych zwolnieniem, tzn.:

a) nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty:

- którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub,

- których umowa o pracę na czas określony/zastępstwo została rozwiązana
z upływem czasu, na który była zawarta (dot. umów rozwiązanych po 31 grudnia 2012r.) lub,

- których umowy o pracę zostały rozwiązane na mocy porozumienia stron
po 31 grudnia 2012r.

b) nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty, którzy znajdują się
w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy
(osoby przewidziane do zwolnienia),

c) nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty zatrudnionych na umowę
o pracę na czas określony, zatrudnionych na umowę o pracę na czas zastępstwa, nauczycieli w stanie nieczynnym
(osoby zagrożone zwolnieniem).

 

W ramach projektu przewidziano:

- doradztwo zawodowe oraz psychologiczne,

- studia podyplomowe,

- szkolenia zawodowe,

- subsydiowane zatrudnienie.

 

Z udziału w projekcie skorzystać mogą nie tylko nauczyciele, ale również personel sektora oświaty pracujący m.in. na stanowiskach obsługi np. kucharz/ka, sprzątacz/ka, woźny/a, konserwator/ka, palacz/ka kotłowni.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie

Al. Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa

tel. 034/ 363-89-89 wew. 279

e-mail: krzepka@wup-katowice.pl lub eklosinska@wup-katowice.pl