Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2016-03-22

Projekt Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujacych pracy i pozostajacych bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 1 lutego br. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą: „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES)

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej w aspekcie podjęcia pracy za granicą 64 osób (w tym min. 35 kobiet) z terenu województwa Śląskiego pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia:

a) diagnostycznego (poradnictwo zawodowe),

b) szkoleniowo-doradczego (warsztaty, usługi doradcze, kursy językowe, szkolenia zawodowe),

c) finansowego (ryczałtu na przejazd oraz ryczałtu na osiedlenie w związku z podjęciem pracy za granicą),

d) w postaci międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (m.in. udział w spotkaniach rekrutacyjnych z zagranicznymi pracodawcami).

Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

a) bezrobotne,

b) nieaktywne (bierne) zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Nabór do projektu będzie trwał od 10 do 31 marca 2016 roku.

Wszelkich informacji udziela: Agnieszka Szczyrba – Specjalista ds. realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Tel. (32) 757 33 91

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe do projektu można przesłać pocztą lub składać osobiście: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30 (II piętro, pokój 226) 40-048 Katowice projekt-eures@wup-katowice.pl