Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2012-11-06

Projekt pn."Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo III"

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Katowicach realizuje projekt pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”, którego celem jest wspólne działanie na rzecz aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Projekt obejmuje wsparciem beneficjentów z niepełnosprawnością narządu ruchu, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia). W ramach realizacji celów projektowych wsparciem objęci zostaną także pracodawcy zatrudniający bądź chcący zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, poprzez organizowanie spotkań informacyjnych.

 

 

Warunki przystąpienia do projektu osoby z niepełnosprawnością:

 

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w zakresie ruchu;

 • Nieaktywność zawodowa (nie pozostawanie w stosunku pracy);

 • W wieku – od 16 roku życia do 59 roku, w przypadku kobiet i 64 roku życia, w przypadku mężczyzn – w chwili przystąpienia do projektu.

 

 

Projekt oferuje wsparcie w zakresie:

 

 • Poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego (możliwość spotkań w domu lub innym dogodnym miejscu dla klienta);

 • Konsultacji „specjalistów niezależnego życia” (rehabilitant, logopeda, lekarz medycyny pracy itp.);

 • Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (kilkudniowe warsztaty w formie stacjonarnej i wyjazdowej);

 • Szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje;

 • Staże (odpłatne) i zajęcia praktyczne u pracodawców (nieodpłatne);

 • Wsparcia w podjęciu i kontynuacji nauki (czesne i materiały dydaktyczne);

 • Zakupu sprzętu ułatwiającego naukę i pracę;

 • Transportu specjalistycznego na wszelkie formy wsparcia lub zwrot kosztów dojazdu;

 • Pomocy asystenta na wszystkich formach wsparcia.

 

 

Kontakt

 

Centrum Integracji w Katowicach ul. Lompy 14, pok. 416

elzbieta.mloczek@integracja.org (Specjalista ds. rekrutacji i obsługi BO)

tel. 32/ 605 38 50 lub 505 606 661 lub 505 606 746