Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-04-22

Projekt "Śląskie - w stronę Słońca"

Projekt „Śląskie - w stronę Słońca”.


Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczyna realizację projektu
„Śląskie! – w stronę Słońca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1.
Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r
.

Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), do zastosowań w gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.

 

W ramach projektu zrealizowany będzie cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów grzewczych i elektrycznych opartych na OZE w tym:

 1. Pozyskiwanie energii słonecznej.

 2. Kolektory słoneczne – budowa, zasada działania.

 3. Pompy ciepła ze źródłem powietrze/ziemia.

 4. Systemy i układy hydrauliczne do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej współpracujące z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła.

 5. Energetyka słoneczna – fotowoltaika.

 6. Energetyka wiatrowa.

 7. Przetworniki prądowe, akumulatory, odbiorniki energii.

 8. Sprawność urządzeń opartych o OZE i efektywność ekonomiczna.

 9. Źródła finansowania inwestycji opartych o OZE.

 10. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – planowana zmiana regulacji prawnych.

 

Szkolenia składać się będą z:

- 4 dniowych zajęć teoretycznych (8 godzin w grupach 15 osobowych) oraz

- 3 dniowych zajęć praktycznych (8 godzin w grupach 5 osobowych).

Okres realizacji szkoleń od maja 2013r. do marca 2014r. w 6 grupach szkoleniowych, zlokalizowanych na terenie śląska, w zależności od usytuowania chętnych przedsiębiorstw.
Wśród przykładowych miejscowości w których mogą odbywać się szkolenia są: Bielsko-Biała, Pszczyna/Wola, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Żory oraz Częstochowa. Dopuszcza się możliwość organizacji szkoleń w innych lokalizacjach, w przypadku zebrania kompletnej grupy szkoleniowej.

Cykl szkoleniowy dla grupy będzie trwał około 2 miesięcy tj. średnio 1 raz w tygodniu. Do ustalenia dni tygodnia lub w weekendy. Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN udziału w szkoleniu.

 

Realizacja projektu związana jest z przygotowywaną w Sejmie Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz uruchomieniem funduszy strukturalnych na małe inwestycje oparte o OZE w latach 2014-2020, co wykreuje nowy rynek usług w Polsce. Szkolenia planowane w projekcie mogą być zatem bazą do przygotowania nowych kadr w zakresie usług instalacji opartych na OZE.

 

Warunki uczestnictwa: mikro lub małe przedsiębiorstwa, mające jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, ich pracownicy, właściciele, współwłaściciele. Wsparcie jest kierowane głównie do przedsiębiorstw świadczących usługi instalatorskie w zakresie instalacji hydraulicznych, grzewczych i elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 kwietnia i będzie trwała w sposób ciągły do zebrania się 6 grup szkoleniowych, max do 31.12.2013r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

Centrum Przedsiębiorczości S.A.

ul. Kopalniana 6

43-225 Wola / koło Pszczyny

tel. 32 211 81 80 lub 32 211 91 77

e-mail: n.lukasek@cpsa.com.pl, k.rozmus@cpsa.com.pl

www.cpsa.com.pl