Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-06-27

Projekt pn. "Podejmij wyzwanie"

Projekt „Podejmij wyzwanie”, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych.

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku 15-27 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności (szczególnie niepełnosprawności ruchowej), pozostające bez pracy (niezależnie czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby niepełnosprawne lub są nieaktywne zawodowo), zamieszkujące województwo śląskie.

 

W ramach udziału w projekcie dla uczestników zaplanowano m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, warsztaty poszukiwania pracy, pomoc asystentów i doradców karier oraz dla osób zainteresowanych 6 miesięczne staże zawodowe.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają ponad to: dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie biura projektu:


ul. Zwycięstwa 61
44-100 Gliwice

Tel. 789 025 830
e-mail: gliwice@swp.gda.pl

lub na stronie internetowej:

 

www.podejmijwyzwanie.info

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.