Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-06-27

Projekt pn. "Ślaska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych"

Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów realizuje projektu “Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału personalnego 80 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz przeszkolenie ich 120 pracowników z zakresu: Kadry i Płace, Nowoczesna Rachunkowość, Nowoczesny/a Menedżer/ka, Audytor/ka Systemu Zarządzania Jakością, Metody i Techniki Zarządzania Strategicznego.

 

Udział przedsiębiorcy i jego pracowników w projekcie jest BEZPŁATNY w formie pomocy de minimis.

 

Więcej informacji:

 

Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów

ul. Karmelicka 28/9A

31-128 Kraków - Stare Miasto

NIP: 676-238-40-31

Centrala:

(12) 292 00 19

fax: (12) 432 65 10

e-mail: biuro@slaskaakademia-efs.pl

 

Biuro projektu

ul. 1 Maja 39/4
40-227 Katowice

 

www.slaskaakademia-efs.pl