Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-10-14

Projekt pn."Cooltura równych szans"

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku rozpoczyna realizację projektu "Cooltura równych szans" wspólfinansowanego z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych, bezrobotnych albo poszukujących pracy (niepozostających w zatrudnieniu) Romów (40 osób – kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Polski) i ma na celu aktywizację zawodową tej społeczności.


Dla uczestników projektu przewidziano następujące działania:

  • Poradnictwo zawodowym oraz Indywidualny Plan Działania

  • staże zawodowe, które będą trwały maksymalnie 12 miesięcy. Uczestnicy będą otrzymywać wynagrodzenie w formie stypendium, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów badań lekarskich.

  • sfinansowanie (dla 6 osób) kursu prawa jazdy kat. B.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz wszelkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.rowneszanse.romowie.com.

 

Rekrutacja trwa od 1 września 2013 r. Do 30 lipca 2014 r.

 

Realizator projektu:

Związek Romów Polskich

ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek

tel. (94) 37-250-98

faks (94) 37-250-96

strona intenetowa: www.romowie.com

email: zrp.sekretarz@wp.pl