Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-10-14

Projekt pn." Rychtuj się do roboty!"

Projekt" Rychtuj się do roboty! Projekt outplacement  na Śląsku" realizowany jest przez DGA S.A. z Poznania

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.
Zakłada wsparcie dla 100 Uczestników Projektu (54 kobiet, 46 mężczyzn) z wykształceniem:

- średnim - 40% osób,
- zasadniczym  i niższym - 40% osób,
- wyższym - 20% osób,

 

między innymi z branż najbardziej zagrożonych zwolnieniami w województwie śląskim: handel hurtowy, detaliczny, transport, gospodarka magazynowa, przetwórstwo, przemysł.Uczestnikiem Projektu (Beneficjentem Ostatecznym) może być osoba fizyczna zamieszkująca lub pracująca na obszarze województwa śląskiego, ponadto musi zaliczać się do jednej z niżej wymienionych grup: między innymi z branż najbardziej zagrożonych zwolnieniami w województwie śląskim: handel hurtowy, detaliczny, transport, gospodarka magazynowa, przetwórstwo, przemysł.

Uczestnikiem Projektu (Beneficjentem Ostatecznym) może być osoba fizyczna zamieszkująca lub pracująca na obszarze województwa śląskiego, ponadto musi zaliczać się do jednej z niżej wymienionych grup

- osoba przewidziana do zwolnienia,
- osoba zwolniona z winy zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba posiadająca ziemię oraz zarejestrowana i ubezpieczona w KRUS jako rolnik.

 

Udział w projekcie prowadzi do znalezienia zatrudnienia lub rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez skorzystanie z poniższych form wsparcia:
      poradnictwo zawodowe;
      poradnictwo psychologiczne;
      pośrednictwo pracy;
      jednorazowy dodatek relokacyjny
      szkolenia zawodowe;
     wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w tym warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, indywidualne wsparcie szkoleniowo doradcze z ekspertem ds. przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i szkoleniowo - doradcze.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w:

Biurze Projektu

ul. Ks. J. Popiełuszki 36

41-219 Sosnowiec

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

Osoba do kontaktu:

Jonanna Kuryłowicz

e-mail: joanna.kurylowicz@dga.pl

telefon: 502 714 804

lub na stronie internetowej www.outplacementslask.pl