Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej

URZĄD \ Centrum Aktywizacji Zawodowej
2012-02-07

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Miło nam poinformować, że w dniu 27 stycznia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu została otwarta nowa siedziba Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej to wyspecjalizowana komórka organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy, w której realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy tj. :

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- organizacja szkoleń

wspierane instrumentami rynku pracy, w tym między innymi:

- przygotowaniem zawodowym dorosłych,

- pracami interwencyjnymi,

- robotami publicznymi,

- stażami,

- pracami społecznie użytecznymi,

- przyznaniem bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

- środkami na podjęcie działalności gospodarczej,

- refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej mogą otrzymać pomoc w:

- przygotowaniu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie w wiedzę i metody samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy;

- podejmowaniu decyzji zawodowych;

- znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia;

- nabyciu doświadczenia zawodowego;

- zdobyciu nowych kwalifikacji;

- podjęciu własnej działalności gospodarczej.

 

Natomiast pracodawcom Centrum Aktywizacji Zawodowej oferuje pomoc w pozyskaniu i doborze kandydatów do pracy, w indywidualnym rozwoju zawodowym, a także pomoc finansową w tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

 

Wprowadzone zmiany wpłyną nie tylko na zmianę wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, ale przede wszystkim poprawią jakość i komfort obsługi wszystkich klientów naszego Urzędu.