Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2014-04-02

Informacja dotycząca skierowania do odbycia stażu

Osoby bezrobotne zainteresowane skierowaniem do odbycia stażu, w ramach Projektu pn. „Nowe lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, proszone są o kontakt osobisty ze specjalistą ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w godz. 7:15 – 13:30.

Na staż może zostać skierowana wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu, która dotychczas nie uczestniczyła w ww. projekcie oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1. jest osobą powyżej 50 roku życia,

2. jest osobą niepełnosprawną,

3. jest osobą w wieku 24 lat (nie ukończone 25 lat), która:

- nie pracuje,

- nie kształci się,

- nie szkoli się (do szkoleń należy zaliczyć pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia),

- nie brała udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni,

- zarejestrowała się w tut. Urzędzie w roku bieżącym.