Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2012-02-29

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

W dniu 23.02.2012r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu Pani Beata Kliś zapoznała członków Powiatowej Rady Zatrudnienia  z zasadami funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej w jego nowej siedzibie.

W czasie posiedzenia został pozytywnie zaopiniowany plan finansowy Funduszu Pracy na 2012 rok na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Ponadto Powiatowa Rada Zatrudnienia przyjeła „Zasady Realizacji Programów Na Rzecz Promocji Zatrudnienia, Łagodzenia Skutków Bezrobocia i Aktywizacji Zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w 2012 roku” oraz podjęła Uchwały w sprawie zmian do „Zasad rozpatrywania wniosków o organizację stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu”, a także zmian do „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy”.

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia wydali również pozytywną opinię dotyczącą utworzenia nowych kierunków kształcenia: „Technik obsługi turystycznej”, „Technik cyfrowych procesów graficznych” i „Technik informatyk”.