Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2011-03-08

Ankieta

Zapraszamy do udziału w jednym z największych badań poświęconych zjawisku powrotów z emigracji mieszkańców Dolnego Śląska. Ankieta jest skierowana do osób, które przebywały za granicą dłużej niż 3 miesiące i mieszkają obecnie na terenie woj. dolnośląskiego

Państwa odpowiedzi są w pełni anonimowe i posłużą jedynie do tworzenia statystycznych zestawień.

Rozpocznij ankietę

Badanie realizowane jest przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kierunek Dolny Śląsk – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających”.

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowych informacji na temat Państwa doświadczeń związanych z pracą lub nauką za granicą, po to by jak najlepiej dostosować działania instytucji publicznych do oczekiwań osób powracających.

Wszelkie pytania można kierować na adres: kds@cds.krakow.pl

Państwa opinia jest dla nas niezwykle cenna!