Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-02-26

Informacja

 


Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż ogłasza nabór

 

wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej który nastąpi w dniach:

 

od 04.03.2013r. do 06.03.2013r.

oraz 

 

wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dlaosób bezrobotnych, który nastąpi w dniach:

 

od 07.03.2013r. do 11.03.2013r.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wniosków zostały określone w:

  • „Zasadach realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w 2013 roku”,
  • „Regulaminie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy”.

opublikowanych na stronie internetowej tut. Urzędu www.pup.zywiec.pl.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z w/w zasadami.

 

Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej  www.pup.zywiec.pl. oraz do pobrania w siedzibie Urzędu - stanowisko          ds. aktywizacji w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminach naboru  wniosków, w Urzędzie bądź przesyłać pocztą. Wnioski nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.