Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2014-01-23

Zmiana wysokości dotacji w projekcie pn."Kierunek przedsiębiorczość"

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że ulega podwyższeniu o 248,32 zł, dotychczasowa kwota dotacji wynosząca 21 662,00 zł.


Nowa wartość dotacji opiewa na kwotę 21 910,32 zł.

Powodem korekty wysokości dotacji jest aktualizacja wartości przeciętnego wynagrodzenia wynosząca obecnie 3 651,72 zł (na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.). Wartość jednostkowej dotacji udzielanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” stanowi  sumę 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).