Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2014-06-27

Możliwość ponownego złożenia wniosków op przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że nowelizacja zapisów dokumentu: Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim. umożliwiła ponowne złożenie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości przez uczestników projektu, których wnioski zostały ocenione negatywnie zarówno z zastosowaniem, jak i pominięciem procedury odwoławczej.

Ponowne złożenie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości z pominięciem procedury odwoławczej możliwe jest, pod warunkiem, że:

  • Lider projektu / Partner (Operator finansowy) posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie projektu na wypłaty wszystkich złożonych wniosków,

  • Uczestnik projektu złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z procedury odwoławczej.

Możliwe jest również ponowne złożenie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości z zastosowaniem procedury odwoławczej pod warunkiem, że:

  • Lider projektu / Partner (Operator finansowy) posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie projektu na wypłaty wszystkich złożonych wniosków,

  • Uczestnik projektu w ramach procedury odwoławczej złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wniosek ten zostanie ostatecznie oceniony negatywnie.

Lider projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach podjął decyzję, że w dniach:

27 czerwca – 11 lipca br. (tj. 11 dni roboczych)

będzie trwał nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości przez uczestników projektu, których wnioski zostały ocenione negatywnie (niezależnie od miejsca zamieszkania oraz zastosowania bądź pominięcia procedury odwoławczej).

Ponowne składanie wniosków możliwe jest również w przypadku osób, których wnioski zostały ocenione negatywnie, jednak osoby te zrezygnowały z możliwości odwołania (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), a termin złożenia odwołania przewidziany w procedurze został przekroczony (5 dni roboczych).
Cała procedura odwoławcza wraz z podpisywaniem umów zostaną sfinalizowane do dnia 31 lipca br.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu

ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec.