Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Spotkania organizowane przez PUP w Żywcu

URZĄD \ Spotkania organizowane przez PUP w Żywcu
2014-12-19

Spotkanie dla pracodawców pn. "Rekrutacja w regionie przygranicznym"

W dniu 18.12.2014r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu odbyło się spotkanie informacyjne dla pracodawców pn. „Rekrutacja w regionie przygranicznym”, które tutejszy Urząd zorganizował w ramach Działania Nr G2B Partnerstwa EURES-T Beskydy.

Spotkanie prowadziła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu Pani Beata Kliś wraz z pracownikami realizującymi zadania EURES.

W spotkaniu uczestniczyło 11 pracodawców z terenu powiatu żywieckiego.

Pracodawcy zostali poinformowani o możliwościach zatrudniania pracowników z regionu przygranicznego, korzyściach wynikających ze współpracy z siecią EURES, działalności czesko-polsko-słowackiego Partnerstwa EURES – T „Beskydy”. Przekazano również informacje o formach pomocy dla pracodawców, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).