Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Spotkania organizowane przez PUP w Żywcu

URZĄD \ Spotkania organizowane przez PUP w Żywcu
2012-12-09

Spotkanie nt. współpracy przygranicznej dla pracowników instytucji publicznych w Powiecie Żywieckim

W dniu 06.12.2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu odbyło się spotkanie nt. współpracy przygranicznej dla pracowników instytucji publicznych w Powiecie Żywieckim.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie działalności czesko-polsko-słowackiego Partnerstwa EURES – T Beskydy, które właśnie w dniu 6 grudnia 2012r. obchodziło swoje 5 urodziny.                        

Partnerstwo EURES-T Beskydy tworzy 35 organizacji partnerskich z Polski, Czech i Słowacji,  w tym przygraniczne urzędy pracy, ministerstwa pracy z 3 krajów,    związki zawodowe, organizacje pracodawców i instytucje szkoleniowe. 

Misją EURES-T Beskydy jest rozwój transgranicznego rynku pracy poprzez świadczenie usług na rzecz pracowników przygranicznych oraz pracodawców, zapewnienie i wymianę informacji na temat ofert pracy i dokumentów aplikacyjnych, warunków życia i pracy, ułatwianie pośrednictwa pracy, usuwanie przeszkód  w mobilności pracowników w regionie transgranicznym oraz rozwój projektów mających na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy w regionie transgranicznym.

Spotkanie, w którym brało udział 10 przedstawicieli instytucji publicznych z terenu Powiatu Żywieckiego prowadziła Pani Beata Kliś Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu oraz pracownicy realizujący zadania sieci EURES Pani Iwona Łobozek oraz Pan Wojciech Wiśniewski.

Na spotkanie zaproszono również Kordynatora Partnerstwa EURES – T Beskydy Pana Petera Drozd ze Słowacji, który reprezentuje Partnerstwo w 3 krajach oraz przed Komisją Europejską, a także nadzoruje działania i monitoruje jakość świadczonych usług.

W trakcie spotkania przedstawiono działania, realizowane przez Partnerów         EURES – T Beskydy, m.in. organizowane Targi Pracy, spotkania, wydane publikacje, materiały informujące nt. przygranicznego rynku pracy oraz warunków życia i pracy. Zaprezentowano również działania, które realizował Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu m.in. spotkanie pn. „Śniadanie z pracodawcami”, spotkanie dla pracodawców pn. „Rekrutacja w regionie przygranicznym”, spotkania dla osób poszukujących pracy za granicą nt. prawa pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach i na Słowacji, spotkanie z pracodawcami z Namestova itp.

Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami publicznymi z terenu Powiatu Żywieckiego w zakresie współpracy przygranicznej i realizowanych polsko-słowackich lub polsko-czeskich projektów.