Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Skład

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA \ Skład
2015-09-14

Powiatowa Rada Zatrudnienia została powołana na mocy art. 21 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Antoni Szlagor

Przewodniczący

2.

Józef Stopka

Zastępca przewodniczącego

3.

Maciej Dziergas

Członek

4.

Kazimierz Fujak

Członek

5.

Marian Hankus

Członek

6.

Adam Kos

Członek

7.

Piotr Kufel

Członek

8.

Andrzej Madyda

Członek

9.

Mirosław Rubiszewski

Członek

10.

Krzysztof Stankiewicz

Członek

11.

Grzegorz Strzelecki

Członek

12.

Józef Szczotka

Członek

13.

Jan Tyc

Członek

14.

Krystyna Wojtas

Członek